Verantwoording
Van de nog levende personen worden zeer beperkte gegevens vermeld, de bron vermelding is overal achterwege gelaten om oneigenlijk gebruik van deze gegevens te voorkomen.

Alle tussen [123] rechte haken vermelde nummers zijn verwijzingen naar personen.

Verantwoording Genealogie 'Ciermans' - 'Siermans' en 'Cieremans'. Deze drie namen worden wisselend gebruikt.

Bij aanvang (Pinksteren 1994) van het onderzoek zijn voorlopig zo veel mogelijk gegevens van naamdragers geïnventariseerd. Een en ander zal nog nader worden nagetrokken om een verantwoord geheel te vormen. (Hetgeen nog enige jaren van onderzoek zal vergen), hulp bij dit onderzoek stel ik op prijs.

Toch is het interessant om nu reeds de grote lijn in de afstamming te kunnen volgen.

De oorsprong van de familienaam is volgens het 'Woordenboek van familie namen in BelgiŽ en Noord-Frankrijk.' Een vermoedelijke adoptie van de Franse naam 'Chermanne'. De Latijnse naam is dan 'Charlemagne' Welke op zijn beurt staat voor 'KAREL de GROTE'. 'Sier' of 'Cier' betekent nl. 'GROTE' en 'MANS' is een gebruikelijk achtervoegsel in BelgiŽ en Noord-Frankrijk. ca 1560 wordt Augustinus [459] geboren welke zich in 's-Hertogenbosch heeft gevestigd. (Dit zijn de oudste mij bekende gegevens).

De familie is dan Katholiek doch het is in die jaren gebruikelijk om kinderen zowel katholiek als protestant te dopen. (om reden dat zij dan een overheidsambt konden aanvaarden, ongeacht de op dat moment regerende geloof gemeenschap) Vanaf ca 1650 zijn de dopen/huwelijken in 's-Hertogenbosch gereformeerd.

Het reportium van Berenstein verwijst naar een publicatie in Taxandria 1908 blz. 31 42 en 43 hieruit blijkt dat: In het Gemeente archief van Gemert een copy van manuscript wapenboek der 'Lieve-Vrouwen Broederschap te 's-Hertogenbosch' aanwezig is met een afbeelding van het familiewapen van Johannes [457] (Lid in 1639) - Peter [519] (Lid in 1624) en Wilhelmus [517] (Lid in 1637). Het origineel berust bij de Broederschap te 's-Hertogenbosch.
Interessant is te weten dat deze broederschap ook wel de Swanenbroeders geheten nog steeds bestaat en dat de leden van het koninklijk huis er lid van zijn. Onlangs is Willem Alexander toegetreden en heeft aan de jaarlijkse bijeenkomst (oktober) deelgenomen nl. het nuttigen van een maaltijd Swaan. (die witte vogel uit de weide)

Hoewel tot ca 1875 er afstammelingen in 's-Hertogenbosch wonen, sterft deze tak geheel uit. In 1685 is door de roomse kerk het edict van Nantes (1598) herroepen hierdoor zijn veel 'Hugenoten' en 'Protestanten' uit het zuiden naar de Noordelijke Nederlanden gevlucht. Vermoedelijk ook onze voorouders. Doch er is nog geen bevestiging van te vinden. Zeker is dat onze voorouders geen erkende Hugenoten waren. (de naam komt niet voor  in het hugenoten onderzoek door de universiteit van Nijmegen uit de jaren 1985-1990)

Juist in deze woelige jaren zijn een aantal geboorten niet geregistreerd, doch met terugrekening vanaf leeftijd bij huwelijk (Jongens 25 Jaar en Meisjes 21 Jaar) kan een jaartal uit deze periode aannemelijk gemaakt worden.

Met dank aan de heer T.J.Noyon [465] welke mij een copy van zijn onderzoeken ter hand stelde waaruit bleek dat de familie in de vroegste periode te Delft lid was van de Lutherse kerk hierdoor is het onderzoek medio september 1994 goed op gang gekomen.

De 1e gepubliceerde registratie te Delft betreft het 2e huwelijk van Matthijs Siermans [417] (zoon van Goyard) met Ida Kemmers [4] 27-08-1701 Inmiddels is gebleken dat Goyard Ciermans [273] en Catharina Claesdr. Paquet [537] het oudst bekende geslacht in Delft zijn.

Daar de naam Goyaard ook in 's-Hertogenbosch bekend is, wordt het dus aannemelijk dat deze Goyard oorspronkelijk in 's-Hertogenbosch is geboren.

Inmiddels is gebleken dat Paquet een Franse soldaat is in het garnizoen te 's-Hertogenbosch gehuwd met een Nederlandse vrouw doch hier ontbreekt nog de geboorte akte van zijn dochter alsmede een vermelding van het huwelijk van Catharina Paquet met Goyaard Cieremans.

Uit het huwelijk van Barend Johannes Marinus Cieremans [7] met Catharina Johanna Dorothea van Riet. [8] te Delft op 03-07-1796 komen alle nu nog levende naamdragers voort. Alle andere takken zijn uitgestorven.

Van de Volkstelling op 31 Mei 1947 zijn alle op dat moment levende naamdragers in deze genealogie terug te vinden. (124 stuks) De genoemde gegevens zijn hoofdzakelijk van deze volkstelling. Door mij zijn van alle persoon kaarten zoals deze vanaf 1939 t/m 2003 door de overheid werden bijgehouden opgevraagd van de overleden familie leden dit waren er 92.

Graag uw medewerking voor het deel na 1947 tot heden. Ook zie ik met belangstelling oude afbeeldingen van reeds overleden ouders en grootouders tegemoet welke na overname geretourneerd worden. Ik hoop dat u net zo veel plezier aan deze genealogie beleeft als ik. terug naar boven